Når man arbejder med kemikalier, skal der være adgang til øjenskyl. Nye præciseringer fra Arbejdstilsynet betyder, at man nu skal vurdere sit førstehjælpsudstyr og om begge øjne skal kunne skylles på samme tid. Help Care Company har som den eneste virksomhed et produkt på markedet, det efterlaver alle de nye præciseringer i én samlet boks.

ANNONCE: Nye præciseringer om Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kræver vurdering

Af Simon Kudal, Jyllandsposten den 26 maj 2018.

På arbejdspladser, hvor der håndteres kemikalier, skal der være adgang til øjenskyl, hvis uheldet er ude. Arbejdstilsynet har i februar 2018 fastsat en række krav til, hvilke funktioner øjenskyl skal indeholde. For eksempel skal man vurdere om øjenskyllen skal kunne skylle begge øjne samtidig, og ikke kun et enkelt øje, som det er tilfældet med langt de fleste øjenskyl-produkter. Der kræves desuden, tilstrækkelig mængde skylletid per øje og som regel omkring 15 minutter, som de fleste kemikalier kræver. Ligeledes at, øjenskyllevæsken holdes tempereret og beskyttet imod frost.

Danske Help Care Company står bag eyeaid-øjenskylleboksen, der, som det eneste produkt på markedet, efterlever alle Arbejdstilsynets “krav” i én samlet boks.

Udover at skylle begge øjne på samme tid, kan eyeaid betjenes med en enkelt hånd fra start til slut uden hjælp fra andre personer. eyeaid holder desuden øjnene åbne automatisk med en patenteret øjenåbner, der sikrer effektiv skylning bag øjet.

»Vi står unikt på markedet, fordi vi har det eneste produkt, der kan åbne øjet op, hvor man normalt skal bruge den anden hånd til at holde øjet åbent. Det er en type medicinsk udstyr, der kan noget, som ikke er set før,« siger Christina Ø. Frederiksen, der er administrerende direktør i Help Care Company.

Indenfor sekunder kan eyeaid give den skadede en effektiv, steril og præcis rensning af øjet. eyeaid har konstant væsketryk i op til 15 minutter per flaske uanset sprøjtevinklen, og en ny forbedret skylleteknik betyder, at man kan skylle øjet nedefra. På den måde hjælper tyngdekraften med at tømme øjet for fremmedlegemer, og “Forurenet” skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet.

Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer:

Arbejdstilsynets materiale om førstehjælpsforanstaltninger, herunder øjenskyl beskriver grundlæggende krav til førstehjælpsudstyret:

 • Øjenskyl skal ifølge arbejdstilsynet være behagelig tempereret og holdes over frysepunktet.
 • Når der arbejdes med kemikalier, skal man vurdere om begge øjne skal kunne skylles samtidig.
 • Ved arbejde med ætsende og lokalirriterende produkter skal man sikre, at der er let adgang til øjenskyller.
 • Øjenskylleflasker skal jævnligt tjekkes for udløbsdato, og brugte flasker skal altid skiftes.
 • Afsnit 4 i sikkerhedsdatabladet på det kemikalie, der arbejdes med, omhandler førstehjælps- foranstaltninger. I punktet skal det oplyses, hvordan der skal ydes førstehjælp, hvis kemikaliet kommer i øjnene, og denne information skal arbejdsgiveren bruge og implementere på sin virksomhed.

Fakta om eyeaid:

 • eyeaid er den eneste øjenskyl i verden der er 100 procent enhåndsbetjent fra start til slut.
 • Begge øjne kan skylles samtidig, uden hjælp fra andre.
 • Øjnene holdes automatisk åbne, med en unik patenteret øjenåbner, for at sikre effektiv skylning bag øjet.
 • Konstant væsketryk i op til 15 minutter pr. flaske uanset sprøjtevinkel. Dermed et billigere alternativ end at købe flere øjenskylleflasker for at opretholde den fulde skylletid, som kemikalierne kræver.
 • Aktiveres med én hånd. Sikrer hurtigere skylning.
 • Ny forbedret skylleteknik, øjet kan skylles nedefra. Tyngdekraften hjælper med at tømme øjet for kemikalier/fremmedlegemer.
 • “Forurenet” skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet.
 • eyeaid øjenskylleboksen kan tilpasses alle arbejdssteder om der ønskes med eller uden varme i boksen, ved simpel tilslutning af USB
 • eyeaid er mere pladsbesparende og mobil samtidig med en lavere vægt end traditionel øjenskyl er det også mere simpel at anvende for brugeren.

Help Care Company er producent af medicinsk udstyr herunder ØJENSKYL Virksomheden er CE 93/42/EØF og ISO 13485.

Klik på billedet for at læse hele artiklen.

Se også:

Øjenskyl er påkrævet hvornår?<<

Fokus på præciseringerne om ØJENSKYL<<

10 kommentarer

 1. Hej,
  Jeg har brug for et link til den bekendtgørelse hos Arbejdstilsynet hvor der står at det er et krav, at man skal kunne skylle begge øjne samtidig. Jeg har ledt og kan ikke finde det.
  Jeg håber I kan hjælpe mig.

 2. Hej Christa Christiansen

  Tak for dit spørgsmål

  I forhold til jeres vurdering ”Kan der generelt siges, at der skal være tilstrækkelig mængde skyllevæske til, at det er muligt at skylle begge øjne, hvis der er risiko for forurening af begge øjne.”

  Hvis der er tale om håndtering af kemikalier og derved risiko for ætseskade på øjnene er eyeaid tilstrækkelig i forhold til øjeblikkelig førstehjælp på begge øjne samtidig. Se altid databladenes afsnit 4. – mere info her: https://helpcarecompany.com/1681/

  Vi skelner generelt imellem om arbejdsstedet kræver øjenskyl ifølge et datablad og derved skylletid til begge øjne ifølge punkt 4. Eller om arbejdsstedet er indrettet med øjenskyl pga. støv/fragmenter hvor f.eks. eyecare er tilstrækkelig. Ved almindelig støv er det ikke så afgørende på sekunder at fjerne hurtigt fra begge øjne da der ikke er tale om en egentlig ætsning medmindre det er stoffer som fx. cementstøv.

  Kort sagt:
  kemikalier = eyeaid (øjenskyl til begge øjne)
  støv/fremmedlegeme = eyecare (almindelig øjenskyl)

  Her er et direkte link til arbejdstilsynets materiale – førstehjælp og førstehjælpsforanstaltninger ved ætsninger https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/fysisk-arbejdsmiljoe/kemisk-arbejdsmiljoe/hvad-kan-i-goere/foerstehjaelp-og-foerstehjaelpsudstyr-ved-aetsninger/

  Sig endelig til hvis det giver anledning til flere spørgsmål.

  De venligste hilsner Christina Ø. Frederiksen

 3. Hej
  Jeg har samme spørgsmål som Christa Christiansen: Hvor præcist i Arbejdstilsynets vejledning eller bekendtgørelse står der explicit, at det er et krav, at begge øjne skal kunne skylles SAMTIDIG?
  Jeg synes ikke, at Christa fik svar.

  Venlig hilsen
  Lars B. Jensen

 4. Hej Lars Bjarne Jensen

  Help Care Company har været i dialog med Arbejdstilsynet og de mener ikke at der skulle være kommet nye krav til førstehjælpsudstyr i arbejdsmiljølovgivningen i 2018. Det, der er offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i februar 2018, er siden om førstehjælpsforanstaltninger, ( https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/fysisk-arbejdsmiljoe/kemisk-arbejdsmiljoe/hvad-kan-i-goere/foerstehjaelp-og-foerstehjaelpsudstyr-ved-aetsninger/ ) ”Der er ikke tale om nye krav, men udelukkende om information til virksomhederne om allerede gældende regler – særligt ift. den del, der omhandler arbejde med kemiske stoffer og materialer, da dette har været efterspurgt”. Med andre ord en præcisering af allerede gældende regler…

  Help Care Company har vurderet reglerne og kommet med deres syn på nødvenligt og tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr. I arbejdstilsynets materiale står der bla. ” Når I skal foretage en vurdering af, hvad der er tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr ved de arbejdsopgaver, som I udfører, skal leverandørens anbefalinger i sikkerhedsdatabladet for stofferne og materialer indgå. I kan også søge oplysninger til brug for jeres vurdering fx hos jeres leverandør af personlige værnemidler eller førstehjælpsudstyr. Alle disse oplysninger skal indgå i jeres vurdering af, blandt andet hvor længe I skal skylle, om der skal skylles på vej til evt. lægebehandling, eller om man skal kunne skylle begge øjne på samme tid.”

  Generelt kan det siges at det er databladets afsnit 4 på det stof eller kemikalie der håndteres på arbejdsstedet og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (APB) der ligger til grundlag for den enkelte vurdering i virksomheden. Står der f.eks. ”øjnene” i databladet skal begge øjne kunne skylles samtidigt.

  Ifølge databladet under Reach SDS’ets punkt 4:
  • De førstehjælpsforanstaltninger, der skal iværksættes i tilfælde af utilsigtet eksponering for kemikaliet.
  • Førstehjælpsforanstaltningerne skal beskrives på en sådan måde, at de kan forstås og iværksættes af en person uden oplæring.

  Den generelle regel om førstehjælpsforanstaltninger er beskrevet i § 23 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Heraf fremgår at arbejdsgiveren skal sørge for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse. Om nødvendigt skal virksomheden indhente ekstern sagkyndig bistand. Herudover er regler for krav om førstehjælpsudstyr uddybet i bekendtgørelser for de enkelte områder, herunder faste arbejdssteder, skiftende arbejdssteder og bygge- og anlægsarbejde.

  Reglen om førstehjælpsudstyr er formuleret en smule forskelligt i bekendtgørelserne for de tre områder, men indholdsmæssigt fælles for dem alle er, at arbejdsstedet skal være forsynet med passende redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde, når arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet. Udstyr og hjælpemidler skal findes i tilstrækkelig mængde, anbragt på hensigtsmæssige steder. I bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde er der desuden nævnt eksempler på førstehjælpsforanstaltninger, som fx øjenskylleflasker, nødbruser og håndvask.

  Det er en konkret vurdering af arbejdet og arbejdsforholdene på den enkelte arbejdsplads, hvilke førstehjælpsforanstaltninger, der er fornødne og passende – herunder også, om der er behov for at kunne skylle begge øjne på samme tid.

  Efter arbejdsmiljøreglerne er det arbejdsgiverens pligt at sørge for, at de ansattes arbejdsmiljø er sikkert og sundt. Inden for de rammer lovgivningen sætter, skal arbejdsgiveren vurdere, hvad der konkret er nødvendigt for, at arbejdet på virksomheden kan foregå sikkert og sundt, herunder også hvad behovet måtte være for førstehjælpsudstyr i tilfælde af ulykker. Arbejdsmiljøreglerne er formuleret som overordnede krav til et sikkerhedsniveau, så reglerne favner alle arbejdspladser, uanset hvad der arbejdes med. Det efterlader rum for fortolkning, når arbejdsgiveren skal lave sin vurdering. Der skal selvfølgelig være sikret adgang til den nødvendige mængde øjenskyl, der skal til for at redde synet, hvis der sker en ulykke. Det er derfor uheldigt, hvis nogle arbejdsgivere undervurderer behovet, fordi der opstår tvivl om, hvad der ligger i kravet om førstehjælpsudstyr. Arbejdstilsynet har ikke tidligere haft noget skriftligt materiale, der udfolder reglerne om førstehjælpsforanstaltninger. For at forebygge, at arbejdsgivere kommer i tvivl om kravene, har Arbejdstilsynet udarbejdet materialet om førstehjælpsforanstaltninger som linket til ovenfor. Derfor er det også beklageligt, hvis der ikke tidligere har været fokus på øjenskyl til begge øjne og at virksomhederne ikke har været tilstrækkeligt dækket ind i forhold til skylletiden som kemikalierne kræver. Nye krav eller ej er det fortsat en vurdering som virksomheden laver med disse kompromiser eller risici det måtte indebære.

  Help Care Company har vurderet arbejdstilsynets materiale.
  Nødvendigt førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kan være:
  • Øjenskyl, hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra øjnene. Det kan fx være ætsende stoffer og materialer eller stoffer og materialer, der kan optages gennem slimhinderne.
  • Ved alle former for øjenætsning skal I omgående skylle øjnene med rigeligt, rindende vand. Det kan være vand fra øjenskylleflaske, drikkefontæne m.v. Øjenskylleflasker er at foretrække.

  I ovenstående punkter står der “øjnene” i flertal hvorfor vi naturligvis vurderer det som, at der skal iværksættes en løsning der kan skylle begge øjne samtidig når der arbejdes med ætsende, kemiske stoffer, for at virksomhederne har det nødvendige førstehjælpsudstyr til rådighed hvis der sker en ulykke.

  Det samme gør sig gældende med “Vandet bør om muligt være behageligt tempereret. Hvis øjenskylleflasker opbevares udendørs i vintermånederne, skal de sikres mod frost.” Vi mener det er en selvfølge at øjenskyl skal sikres imod frost da flaskerne ikke er funktionelle hvis øjenskyllevæsken er kold eller frossen.

  Materialet blev samtidig lavet til fx leverandører af førstehjælpsudstyr i forbindelse med deres rådgivning af virksomhederne. Sluttelig bliver materialet også anvendt af Arbejdstilsynets tilsynsførende i forbindelse med deres tilsyn i virksomhederne.

  Jeg håber du har fået belyst dit spørgsmål. Ellers er du velkommen til at skrive igen.

  med Venlig hilsen Christina Ø. Frederiksen

  • Kære Christina Ø. Frederiksen

   Kan vi blive enig om, at jeres markedsføring med “Når der arbejdes med kemikalier, skal begge øjne kunne skylles samtidig” ikke er korrekt?
   Og at Arbejdstilsynet ikke skriver det nogen steder?
   Konklusionen må være, at man på sikkerhedsdatablad kan læse om det er nødvendigt ?

   Med venlig hilsen
   Frank Nielsen
   Arbejdsmiljørådgiver

   • Hej Frank Nielsen
    Tak for dit spørgsmål.
    Vi er enige med dig om, at man kan finde korrekt information om førstehjælpsforanstaltninger i sikkerhedsdatabladet. (punkt 4. ØJNE)
    Vi henviser i øvrigt til ”Styr på kemien med REACH – Eksponeringsscenarier” hvori der bla. står:
    ”Udover at følge leverandørens anvisninger, skal I også sikre jer, at I overholder arbejdsmiljølovens almindelige regler om arbejde med farlige stoffer og materialer. Det er ikke sikkert, at leverandøren har alle relevante oplysninger om lovkrav med i ekspone¬ringsscenarierne eller i sikkerhedsdatabladene.”
    ”Hvis I ikke lever op til sikkerhedsniveauet i ekspone¬ringsscenariet, skal I stramme op på jeres sikkerhed, ved at indføre de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren anviser, eller i det mindste foranstaltninger som er lige så sikre. Desværre kan kvaliteten af eksponeringsscenarierne variere meget. Derfor skal I altid selv vurdere, om de foranstaltninger, I træffer ved arbejdsprocessen er gode nok. Som udgangspunkt må jeres foranstalt¬ninger ikke være ringere end dem, der er beskrevet i eksponeringsscenariet.”

    I forhold til, hvad der er nødvendigt og passende førstehjælpsudstyr og hvilket førstehjælpsudstyr der er behov for, kommer Help Care Company ikke til, at ændre vores vurdering af arbejdstilsynets materiale om førstehjælpsudstyr hvori arbejdstilsynet skriver ”eller om man skal kunne skylle begge øjne på samme tid”
    Når man arbejder med kemikalier f.eks. alkaliske stoffer og hvis uheldet er ude, skal der iværksættes skylning straks og indenfor 1-3 sekunder. Det betyder også, at hvis der ikke er mulighed for at skylle begge øjne samtidig vil det få katastrofale følger. Ligeledes i Arbejdstilsynets materiale om førstehjælpsforanstaltninger under overskriften: Nødvendigt førstehjælpsudstyr står ”øjnene” i flertal i begge punkter i de to skrevne afsnit.
    Spørger du Arbejdstilsynet vil de til enhver tid sige, at det ikke er et krav men en vurdering. Men helt konkret, hvis der arbejdes med kemikalier og kun det ene øje kan skylles ad gangen er det ikke tilstrækkeligt! Ligeledes i alle datablade står der altid ”ØJNE” i flertal og i forhold til overskriften på Arbejdstilsynets materiale Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved ætsninger er der tale om stoffer/kemikalier der kan give ætsninger og dvs. de steder der kan være krav om øjenskyl er når der er et kemikalie og herefter et datablad tilstede. Når man vurderer på alle parametre kræves der øjenskyl til begge øjne. Ligeledes henviser vi til mail fra arbejdstilsynet den 16.03.2016 Arbejdsmiljøfagligt Center Kemi, Ulykker og Internationalt: ”Der kan generelt siges, at der skal være tilstrækkelig mængde skyllevæske til, at det er muligt at skylle begge øjne, hvis der er risiko for forurening af begge øjne.”

    I Arbejdstilsynets materiale om førstehjælpsforanstaltninger står der bla. ”I kan også søge oplysninger til brug for jeres vurdering fx hos jeres leverandør af personlige værnemidler eller førstehjælpsudstyr.” Korrekt rådgivning fra Help Care Company til forbrugeren vil i alle henseende være at tage udgangspunkt i hvad der er tilstrækkelig og det er, at begge øjne skal kunne skylles samtidig hvis der er risiko for eksponering med kemikalier. Det håber vi også Arbejdstilsynet er enige i.

    med Venlig hilsen Christina Ø. Frederiksen

 5. Enig Frank
  Det findes ikke beskrevet, i arbejdsmiljøloven, hvor længe og hvordan der skal skylles. Derfor må jeg også anbefale Help Care, at fjerne boksen på hjemmesiden da det er misvisende information.
  Det er databladet som afgør hvilken type øjenskyl der er brug for, og hvor længe der mindst bør skylles samt virksomhedens APV og risikovurdering. Og der står jo heller ikke der ikke må skiftes flasker.

  • Hej Thomas Larsen

   Vi er helt enige med dig i, at det er databladet som afgør hvilken type øjenskyl der er brug for, og hvor længe der mindst bør skylles samt virksomhedernes APV og risikovurdering. Ligeledes må der bruges alle de øjenskylleflasker der er behov for, både i forhold til skylletiden som kemikaliet kræver ifølge databladet samt skylletiden til hospitalet og henviser i øvrigt til tidligere indlæg med skylleguiden der fortæller “hvad er tilstrækkelig øjenskyl – tid ved uheld med kemikalier? https://helpcarecompany.com/1681/
   Alt information er beskrevet i databladet, hvor længe og hvordan der skal skylles øjne ved eksponering med det pågældende kemikalie, hvis der sker en ulykke.

   Med venlig hilsen Christina Ø. Frederiksen

 6. Jeg her et spørgsmål
  Vi har øjenskyl på vores arbejde, på alle wc’erne.
  Hvad er krav for skiltning for dette. er det nok at medarbejderne er informeret om der er øjenskyl på alle wc´erne?
  eller skal der skilt op ved alle wc’erne?

  • Kære Mathilde
   Som udgangspunkt er det vigtigt, at øjenskyllestationen er placeret så tæt på risikoen som overhovedet muligt. Dvs. det enkelte arbejdssted er forsynet med tilstrækkelig førstehjælpsudstyr. Dvs. udstyret skal anbringes hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte arbejdssteder. I virkeligheden tror vi ikke der er nogen risiko for at få noget i øjnene på wc’erne. Men hvis dette er den mest hensigtsmæssige placering i forhold til de ansatte og tilgangen hertil ligger der sikkert nogle tanker bag? En hurtig hjælp de første sekunder efter en øjenulykke er sket er væsentlig i forhold til, at redde synet hvis f.eks det er kemikalier man har fået i øjnene. Hvis I er interesseret vil vi gerne gå i en yderligere dialog om jeres øjenskyllestationer og placeringerne af dem? Tilbage til dit spørgsmål om kravet for skiltningen af jeres øjenskyl. Hvis I håndterer eller arbejder med kemikalier vil der i SDS sikkerhedsdatabladet’s punkt 8 under tekniske tiltag stå, at I skal sørge for synlig skiltning af øjenskyller. Det er altid en fordel at supplere den mundtlige instruktion til de ansatte med piktogrammer (henvisningsskilte) herunder piktogram for øjenskyl. Ligeledes giver det rigtig god mening at påføre piktogrammet på ydersiden af døren indtil wc’et for så vil alle “også udefrakommende” vide hvor der skal søges hen når ulykken indtræffer. Fordelen med piktogrammer er også, at det er de samme billeder som i andre lande og derved kan alle uanset sprog forstå budskabet når det skal gå stærkt. Vi håber det var en lille hjælp og sig endelig til hvis vi skal være jer behjælpelige med skiltene. Mange hilsner fra Christina.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment