EN ISO 13485:2016
Certificeret firma
Se mere her…

Verdens første øjenskyl, der kan bruges med én hånd. eyeaid er hurtig og nem at bruge. Kan skylle begge øjne på samme tid. Indenfor sekunder kan eyeaid give den skadede en effektiv, steril og præcis rensning af øjet.

Førstehjælp til øjnene

Førstehjælp er den hjælp almindelige mennesker kan give en tilskadekommen før fagfolk kan overtage behandlingen. Derfor er det meget vigtigt, at udstyret er brugervenligt og simpelt, at anvende og ikke kræver en masse instruktion- når TID er den vigtigste faktor, for at redde synet ved uheld med fx. kemikalier i øjnene !

Hvilken øjenskylleløsning?

Det er i særdeleshed vigtigt at tage stilling til selve øjenskylleløsningen – Sker der uheld og nogen har fået noget i øjnene der ikke burde være der, er det for sent at finde ud af, at der ikke findes passende, tilstrækkelige og forebyggende foranstaltninger. Det er generelt vigtigt at kende risikoen for de stoffer eller materialer der arbejdes med på det enkelte arbejdssted. Dvs. ethvert arbejdssted skal indrettes med de fornødne øjenskylleflasker og forebyggende foranstaltninger og i alle tilfælde stillingtagen til det enkelte arbejdssted ud fra faktorer som risiko, stoffets art og forholdene i øvrigt.

Husk vurdering af øjenskylleløsning:

Konsekvensen af en forkert vurdering af førstehjælpsforanstaltningerne og arbejdsforholdene i øvrigt, kan få fatale følger og i værste fald blindhed. Sammenlignet med hvad det koster at træffe egnede og sikre foranstaltninger for sine medarbejdere er der mange penge at spare.

Mange virksomheder lever med risici, som kunne fjernes, men som accepteres, fordi de ikke opfattes som særligt farlige – før der sker en ulykke.

Når ulykken er sket opstår der et nyt fokus, men øjnene kan ikke erstattes og det er derfor vigtigt at forebygge ved en korrekt vurdering af risici på forhånd.

“Vi arbejder aktivt på, at minimere øjenskader igennem beskyttelsesforanstaltninger direkte på arbejdsstederne.
Vi anbefaler eyeaid øjenskyl til uheld med kemi i øjnene. Denne øjenskyl er vores mest sikre model. 

Forebyggende foranstaltninger skal vurderes før foranstaltninger til beskyttelse overvejes. Beskyttelsesforanstaltninger tager sigte på at afbøde virkningerne (konsekvenserne) af en potentiel skadevoldende hændelse, når den er opstået.

Hvor virkningerne af en skadevoldende hændelse er store, bør beskyttelsesforanstaltninger altid overvejes selv om sandsynligheden for hændelsen er lille.

Øjenskyl krav, arbejdssteder:

“Hvor der er risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige, eller med stoffer eller materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet hurtigt fra huden eller hindre spredning af, skal der i nærheden af arbejdspladsen findes passende og tilstrækkelige hjælpemidler hertil, som f.eks. øjenskylleflaske, nødbruser og særlige rensemidler.”

På arbejdssteder, hvor der arbejdes med kemikalier skal der være tilstrækkelig med øjenskyllevæske til at kunne skylle øjnene under transport til læge.

Ved alle former for øjenætsning skal øjenskylningen fortsætte indtil læge eller skadeskue overtager behandlingen. Det er derfor også nødvendigt, at der findes mobile øjenskylleflasker, da det skal være muligt at kunne skylle øjnene under transport.

Øjenskyl opbevaring og skylning af begge øjne:

Øjenskyllevæsken skal være funktionel, så væsken/øjenskylleflaskerne skal opbevares frostfri.

Der kan generelt siges, at der skal være tilstrækkelig mængde skyllevæske til, at det er muligt at skylle begge øjne, hvis der er risiko for forurening af begge øjne.

Kemikalierne/stoffernes sikkerhedsdatablade bør indgå i vurderingen af, hvad der vil være en passende og tilstrækkelig mængde øjenskyllevæske.

Hvor det er afgørende, at øjenskylningen sker hurtigt og den valgte løsning er øjenskylleflasker, kan det være nødvendigt at øjenskylleflaskerne er enhåndsbetjente, således at fx begge øjne kan skylles samtidig uden hjælp.

Godkendt øjenskyl som førstehjælp:

Hvad angår konkret vejledning til arbejdsgiveren, kan arbejdstilsynet gøre opmærksom på følgende: Arbejdsgiveren modtager sikkerhedsdatablade for farlige stoffer og materialer, der arbejdes med på arbejdspladsen. Afsnit 4 i sikkerhedsdatabladet omhandler førstehjælpsforanstaltninger både generelt og for hver enkelt eksponeringsvej fx øjnene. I punktet skal det oplyses, hvordan der skal ydes førstehjælp, og denne information skal arbejdsgiveren bruge og implementere i sin virksomhed.

Relevante links:

Arbejdstilsynets regler for faste arbejdssteders indretning

Arbejdstilsynets førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer

At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer

Arbejdstilsynets brev fra 6. kontor af 9 april 2013.

Se >>Øjenskyl er påkrævet hvornår? Er der krav til øjenskyl?

>>Fokus på Præciseringerne om ØJENSKYL