Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser
for Help Care Company ApS,
Industrivej 19, DK-8881 Thorsø,
CVR. nr. 36 93 82 93

1. Anvendelse
Nærværende Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for Help Care Company ApS. (herefter HCC) finder anvendelse for salg af produkter og/eller serviceydelser fra HCC og anses som accepteret ved accept af tilbud, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, Købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår.

2. Accept og ordreafgivelse gældende for forhandlere.
Det er Købers ansvar at Ordrer bestilt på HCC’s hjemmeside er afgivet korrekt.

Køb af et Produkt gennemføres ved, at Køber bestiller på HCC’s hjemmeside med automatisk ordrebekræftelse og efterfølgende endelig ordrebekræftelse pr. mail, med angivelse af leveringstidspunkt, hvorefter den er bindende for Parterne. HCC skal bekræfte eller afvise en indkøbsordre senest 3 arbejdsdage efter at have modtaget den og i modsat fald anses orden for at være accepteret.

3. Levering og leveringstid
HCC skal levere de specificerede Produkter jf. bekræftede Ordrer.

For Hel- og halvpaller er leveringstiden 30 dage, og for andre ordrer afsendt fra HCC’s lager i DK indenfor 2-3 arbejdsdage.

Er leveringsterminen grundet HCC’s forhold overskredet med mere end 10 arbejdsdage, er Køber berettiget til at hæve købet efter mindst ét skriftligt påkrav til HCC om at berigtige forholdet og kun hvis HCC ikke herefter og inden 10 kalenderdage leverer Produkterne, er køber berettiget til at ophæve købet. Vælger køber at ophæve købet kan Køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for direkte tab eller driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab.

Skyldes HCC’s forsinkelse forhold, for hvilke Køber er ansvarlig, udskydes HCC’s leveringstid med minimum det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse. Produkterne henstår da for Købers regning og risiko på HCC’s lager. Betaling for Produkterne forfalder, som var Produkterne leveret iht. Ordrebekræftelse.

4. HCC’s forpligtelser vedr. markedsføringsmateriale gældende for forhandlere
HCC henviser til HCC’s hjemmeside fsv. angår markedsføringsmaterialer for Produkterne, der findes på dansk og engelsk. Eventuel oversættelse til andre sprog foranlediges og bekostes af Køber. HCC bestemmer omfanget og arten af markedsføringsmaterialerne.

HCC skal levere support for Produkterne pr. telefon og/eller e-mail inden for HCC’s normale åbningstid.

5. Købers forpligtelser gældende for forhandlere
Køber skal markedsføre og sælge Produkterne på en professionel måde.

Køber skal have et personale og opretholde en før- og eftersalgsservice for Produkterne, der er egnet til at betjene kunderne på en professionel måde, herunder med hensyn til tilbud, ordreoptagelse, og service m.v.

Køber fastsætter selv sine salgspriser for Produkterne.

Køber er forpligtet til at sikre, at brugerne af Produktet er instrueret i korrekt anvendelse.

Køber skal straks og uden ugrundet ophold informere HCC om enhver kundeklage. Køber er forpligtet til at give mindst følgende oplysninger – årsag til klage/reklamation, varenummer, Lot nummer, antal som der reklameres over, samt navn og adresse på klageren. Særlig opmærksomhed skal gives til tilbagemeldinger fra kunder, hvor der skete eller nærmest skete en ulykke for en bruger eller en anden person som var involveret.

Køber skal sørge for at have den nødvendige sporbarhed på lot.nr. Køber er forpligtet til at udføre alle korrigerende handlinger (eksempelvis tilbagekaldelse) på vegne af HCC og efter nærmere instruktion.

Køber må kun markedsføre og sælge Produkterne i Danmark, med mindre der foreligger en anden skriftlig aftale med HCC.

6. Priser
Ved bestilling af helpaller i DK er fragt og farligt godstillæg (LQ) u/b (for HCC’s regning).

Ved andre leverancer er fragt og farligt godstillæg (LQ) for købers regning.

Alle priser er ekskl. moms og/eller andre afgifter og med forbehold for væsentlige ændringer i valutakurser, materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer, med mindre andet er udtrykkeligt anført.  Ved angivelse af priser er disse kun gældende for bekræftede ordrer.

Priserne for Produkterne følger HCC’s til enhver tid gældende prisliste.

7a. Betalingsvilkår gældende for forhandlere
Købesummen forfalder til betaling senest 30 dage fra fakturadato.
Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo og indtil betaling finder sted.

Køber kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og Køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

7b. Betalingsvilkår gældende for private kunder
Alle priser hos HCC er i danske kr. og ekskl. moms.
Ved betaling med kort bliver dine kortoplysninger sendt direkte til en af EPAY godkendt server. Der kan betales med følgende betalingskort:
MASTERCARD,VISA,VISA DANKORT,MAESTRO og MOBILPAY

Købesummen hæves ikke fra dit kort før ordren afsendes fra HCC.

8. Ejendomsforbehold
HCC har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

9. Immaterielle rettigheder
HCC ejer alle immaterielle rettigheder til EyeAid-Eye Care produkterne, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder m.v.

10a. Fortrydelsesret gældende private kunder
Ifølge lovgivningen er der 14 dages fortrydelsesret.
Hvis fortrydelsesretten skal udnyttes kræver det, at varen bliver sendt tilbage indenfor 14 dage fra den dag varen er modtaget.
Det er vigtigt, senest på fristdagen at rette henvendelse til os angående varen og med tydelig reference til ordrenr.

Du har jf. købeloven 2 års garanti på produktet, dog begrænset af produkternes holdbarhedsperiode.

10b. Undersøgelsespligt og reklamation for mangler
Køber har pligt til ved levering af Produkter at foretage sædvanlig modtagekontrol (kontrol for transportskader, rette mængde m.v.) og i tilfælde af synlige skader eller kvantitetsmangler, at gøre notat på transportdokument/følgeseddel og straks gøre indsigelse overfor HCC.

Køber er herudover forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at foretage sædvanlig indgangskontrol som ordentlig forretningsbrug kræver. Konstaterer Køber mangler, skal Køber straks og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt reklamere til HCC med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

Ethvert mangels krav, uanset art og som ikke kunne konstateres jf. ovenfor, skal være gjort gældende senest inden Produkternes udløbsdato. Undlader Køber dette, kan Køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. HCC’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter HCC’s valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele Køber et af HCC fastsat forholdsmæssigt og rimeligt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangels beføjelser gældende.

HCC skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader, der skyldes, at Køber har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. HCC indestår alene for mangler ved Produktet og ikke for det leverede Produkts funktionalitet eller påtænkte anvendelighed, som alene er anført af Køber.

HCC hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig anvendelse, behandling, opbevaring, eller i øvrigt forsømmelse hos Køber.

11. Garanti

HCC garanterer, at Produkterne vil være fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse indenfor Produkternes holdbarhedsperiode.

HCC skal efter eget valg og for egen regning reparere eller ombytte et defekt Produkt inden rimelig tid, forudsat at Køber informerer HCC skriftligt om garantikravet uden ugrundet ophold efter at have opdaget den og inden for garantiperioden.

Alle reparationer og ombytninger, som udføres under garanti, vil være fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse – i det antal dage, som er tilbage af garantiperioden på det oprindelige Produkt.

Køber har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved et Produkt end dem, der fremgår af nærværende Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser.

12. Produktansvar
Forvolder et af HCC leveret Produkt skade på person eller ting til ikke erhvervsmæssig benyttelse som følge af en defekt ved Produktet, hæfter HCC alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges HCC. HCC hæfter ikke for skader på Købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede Produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. HCC’s ansvar omfatter I intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført Køber eller tredjemand. Såfremt HCC måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af Produkter leveret til Køber, er Køber forpligtet til at holde HCC skadesløs i samme omfang, som HCC ovenfor har begrænset sit ansvar.

HCC har tegnet Erhvervs- og Produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab, til dækning for sit eventuelle erstatningsansvar i henhold til Lov om Produktansvar (Lbk. Nr. 261 af 20. marts 2007 med seneste ændringer). Forsikringssummen er DKK 10.000.000 eller EUR 1.333.333 for person og tingskade.

13. Force majeure
Parterne hæfter ikke for manglende opfyldelse af deres forpligtelser som følge af force majeure (krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt), som ligger uden for en parts kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen eller modtagelse af Produkter. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden eller tiden for modtagelse i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 30 kalenderdage, skal partnerne dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud og eller Ordrer/bekræftede Ordrer. Parterne kan i tilfælde af force majeure ikke rejse noget krav mod hinanden for manglende opfyldelse af aftalen om levering af Produkter.

14. Ansvarsbegrænsning i øvrigt
HCC’s samlede ansvar ved handel med Køber kan ikke overstige 15 % af HCC’s omsætning til Køber i de seneste 12 måneder før den begivenhed, som danner grundlag for det pågældende erstatningsansvar, og Køber er forpligtet til at begrænse sit tab mest muligt. HCC skal i ingen tilfælde være ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af forretning, tab af goodwill, tab af forventede besparelser eller omkostninger til at anskaffe erstatningsprodukter.

15. Fortrolighed
Parterne er forpligtede til at iagttage fuld diskretion med hensyn til forhold og forretningshemmeligheder vedr. den anden Parts virksomhed, som Parten måtte få kendskab til gennem sin samhandel med denne.

Køber må ikke anvende materiale udarbejdet af HCC, eller viden modtaget fra HCC til at indhente konkurrerende tilbud.

16. Aftalebestemmelsers gyldighed
Hvis nogen bestemmelse i henhold til nærværende Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser måtte blive kendt uigennemførlig, urimelig eller ugyldig af det værneting, der vil skulle behandle en retstvist, skal de resterende bestemmelser anses for fortsat, at være fuldt gældende.

17. Lovvalg og værneting
Tvister i forbindelse med samhandel på baggrund af nærværende Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser eller heraf følgende retsforhold, skal først og fremmest søges afklaret i mindelighed Parterne imellem, og efter mindst et mæglingsmøde, hvor Parternes ledelse deltager.

Såfremt mægling ikke er muligt, skal tvister afgøres efter dansk ret og ved Retten i Viborg som rette værneting.