Ved arbejde med stoffer og materialer samt krav til at håndtere eller arbejde med kemikalier er her en række forholdsregler som du bør overveje vedrørende risiko for øjenskader.

Undgå øjenskader, forebyg ulykker og minimer risikoen med kemisk APV

Kemisk risikovurdering, oplæring og instruktion:

 • Hvad gør vi for at undgå at få det i øjnene, fx ved stænk? Hvad kan vi gøre for at minimere risikoen?

Personlige værnemidler:

 • Hvis der er risiko for hud- eller øjenkontakt, skal der suppleres med egnede personlige værnemidler (øjenværn, briller eller ansigtsskærm)

APV – den kemiske risikovurdering:

 • Oplysninger i leverandørens sikkerheds-datablad for farlige stoffer og materialer skal inddrages i risikovurderingen. (se punkt 4 i SDS. Sikkerheds-databladet på det kemikalie der håndteres.)

I vurderingen skal inddrages, hvordan kemikalierne kan påvirke og skade øjnene. Hvordan kemikalierne kan komme ind i øjnene og hvad der skal ske når ulykken indtræffer for at undgå alvorlige øjenskader.

Eksponeringsgrad og type:

 • Hvilken type fare der er tale om, aerosoler eller støv, utilsigtet øjenkontakt fx fra stænk osv.

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger:

 • De sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, skal være i overensstemmelse med de forebyggelsesprincipper, der er oplistet i afsnit 4 i sikkerheds-databladet.

Hvis der kommer stænk eller aerosoler i luften, er det fx nødvendigt at vurdere, om øjnene er beskyttet effektivt.

Foranstaltninger i tilfælde af ulykker:

 • I tilfælde af uheld skal arbejdsgiveren straks sørge for, at de nødvendige forholdsregler iværksættes, så påvirkninger undgås.
 • Sikkerhedsøvelser skal udføres med jævne mellemrum. Personerne skal være grundigt instrueret og have adgang til det nødvendige materiel.
 • Der skal være effektivt nødhjælpsudstyr til rådighed, hvor der kan opstå behov for det. Fx. Nødbruser, hvor der er risiko for forbrænding, ætsning eller oversprøjtning med sundhedsfarlige stoffer og materialer, eller øjenskylleudstyr, hvor der er risiko for at få stænk i øjnene. Nødhjælps- og beredskabsudstyret skal jævnligt kontrolleres. Kilde: AT-VEJLEDNING Arbejde med stoffer og materialer C. 1.3-3. 1. januar 2003 – opdateret juni 2019
 • Som virksomhed skal I sørge for, at I har det nødvendige førstehjælpsudstyr til rådighed, hvis der sker en ulykke. Kilde: Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer. -Viden, Arbejdstilsynet. Feb. 2018.

Oplæring og instruktion:

 • Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod kemikalier og i tilfælde af uheld hvordan der skal ydes førstehjælp.
 • Overvej sikkerhedsforanstaltninger ved uheld fx førstehjælp, hvis de ansatte bliver udsat for stoffer og materialer ved kontakt med hud eller øjne.

Godt at vide om ØJENSKYL … Help Care Company anbefaler:

Det er en god ide at understøtte den mundtlige instruktion med skriftligt materiale fx beskrivelser, piktogrammer, tegninger eller video. eyeaid øjenskyl er forsynet med en QR kode som kan scannes med et almindeligt kamera. Inde på koden er der videobeskrivelse og førstehjælpsinstruktioner hvordan øjenskyllen anvendes og hvordan korrekt førstehjælp skal ydes. Øjenskylleflaskerne er forsynet med piktogram så instruktioner er lette at forstå.

eyeaid er et øjenskyllesystem som efterlever alle anbefalinger omkring at kunne skylle begge øjne på samme tid. Ligeledes er det vigtigt, at fjerne ætsende stoffer hurtigt fra øjnene og netop her er eyeaid øjenskyllen anderledes end traditionelle øjenskylleflasker fordi du ikke først skal aktivere flasken kan du med eyeaid øjenskyl påbegynde skylningen indenfor få sekunder. Ved alle former for øjenætsning skal øjnene omgående skylles rigeligt og her er eyeaid øjenskyllen tilpasset med den rette skyllemængde og tilpas væske flow til, at skylle øjnene præcis og tilstrækkelig længe, uden at brugeren skal regulere skylle flowet da eyeaid øjenskyllesystemet er fuldautomatisk sikrer det også et præcis skyl.

eyeaid øjenskyllestationerne kan ligeledes tilpasses arbejdsmiljø/klima, hvis øjenskylleflaskerne skal opbevares udendørs i vintermånederne. Øjenskyl bør altid være sikret imod frost. For et optimal og tilstrækkelig skyl af øjnene bør øjenskyllevæsken ligeledes være behagelig tempereret.

Når du arbejder med kemikalier, er det vigtigt at have tilstrækkelige nødhjælpsforanstaltninger hvis uheldet er ude til trods for allerede etablerede foranstaltninger og personlige værnemidler. Hvis du er uheldig at få kemikalier i øjnene, er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp på begge øjne. eyeaid er en øjenskyl hvor du er i stand til at yde førstehjælp på begge øjne samtidig uanset om du arbejder alene og ikke kan få hjælp til førstehjælpen. Effektiv førstehjælp til øjnene handler generelt om at starte skylning indenfor få sekunder efter uheldet indtræffer og ligeledes spile øjnene godt op. eyeaid øjenskyl har en øjenåbner funktion som holder dine øjne vidt åbne under skylningen. eyeaid øjenskyl kræver ikke aktivering eller åbning af flasken, det betyder også at du kan starte skylning øjeblikkelig efter uheldet indtræffer og derved sparer du vigtige sekunder. Ved uheld med kemikalier i øjnene er det vigtigt at skylle længe også under transport til behandlingssted. eyeaid øjenskyl har markedets længste skylletid.

Se også:

Øjenskyl er påkrævet hvornår?<<

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment